Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY

Medologic.com

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Administratorem, właścicielem i Operatorem Platformy jest spółka Medologic Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres Jasionka 954E, 36 – 002 Jasionka wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000811654, posiadającą NIP: 5170402958, o kapitale zakładowym 5 000 zł.
 2. Kontakt z Administratorem można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej info@medologic.com
 3. W niniejszym Regulaminie zostały określone zasady korzystania z Platformy oraz zasady i tryb pośredniczenia przy zawieraniu Umów Sprzedaży Towarów oraz innych dodatkowych umów Dostawcy z Placówką Medyczną za pośrednictwem Platformy.
 4. Użytkownicy Platformy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Operatora oraz innych Użytkowników.
 5. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia Konta bądź czasowego zablokowania możliwości korzystania z treści i usług Użytkownikom naruszającym lub nierespektującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora lub innych Użytkowników. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Operatora.
 6. Platforma oraz Regulamin skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem konsumentów.  

§ 2

Terminy i definicje

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Dane Osobowe - należy przez to rozumieć podane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika, w procesie rejestracji, informacje przetwarzane przez Platformę w celu określonym w Regulaminie; szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są na stronie internetowej www.medologic.com.
 2. Dostawca – należy przez to rozumieć Przedsiębiorcę będącego producentem lub  dystrybutorem Towarów udostępnianych na Platformie. Dostawca prowadzi lub może prowadzić autoryzowany serwis Towarów znajdujących się w jego ofercie handlowej.
 3. Dokument Gwarancyjny – należy przez to rozumieć dokument określający zasady korzystania z warunków gwarancji zakupionego Towaru.
 4. Faktura – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający wykonanie Umowy Sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje na temat zrealizowanego Zamówienia.
 5. Finansujący (przedsiębiorca leasingowy) – strona umowy leasingowej, która oddaje przedmiot leasingu do używania i pobierania opłaty leasingowej. Podmiot specjalizujący się w dostarczaniu Usług leasingowych/ubezpieczeniowych.
 6. Formularz Rejestracji – należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Platformie, umożliwiający utworzenie Konta, wymagający podania Danych Osobowych przez Użytkownika.
 7. Formularz Zamówienia - należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Platformie umożliwiający złożenie zindywidualizowanego Zamówienia, określający warunki Umowy Sprzedaży, sposób płatności, wniosek o leasing lub wniosek o ubezpieczenie.
 8. Hasło – należy przez to rozumieć ciąg znaków składający się z co najmniej 8 znaków w tym liczb i liter, indywidulanie stworzone przez Użytkownika, którego podanie wymagane jest w procesie rejestracji i umożliwia dalsze korzystanie z Platformy oraz dostęp do Konta.
 9. Konto – należy przez to rozumieć wymagający zarejestrowania na stronie Platformy i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Platformy, w tym umożliwiający Dostawcy oferowanie Towarów oraz udostępnianie wszelkich informacji dotyczących oferowanych przez Dostawcę Towarów, Finansującemu oferowanie Usług, zaś Placówce Medycznej złożenie Zamówienia za pośrednictwem Platformy.
 10. Koszyk – należy przez to rozumieć element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Towary do zakupu, Usługi oferowane przez Finansującego, dający możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
 11. Newsletter - należy przez to rozumieć usługę elektroniczną świadczoną przez Operatora, wysyłającą na adres e-mail Użytkownika informację o nowych ofertach i promocjach w Platformie.
 12. Platforma – należy przez to rozumieć platformę internetową działającą pod adresem internetowym www.dentametr.pl prowadzoną przez Operatora, która pośredniczy w sprzedaży Towarów pomiędzy Placówką Medyczną a Dostawcą oraz w zawieraniu Umów Leasingu/Ubezpieczenia, tj. umożliwia Dostawcom prezentowanie/oferowanie swoich Towarów, Finansującym prezentowanie swoich ofert handlowych, Placówkom Medycznym zapoznanie się z Towarami oferowanymi przez Dostawców, usługami oferowanymi przez Finansującego, oraz złożenie oferty nabycia Towarów od Dostawców, złożenia wniosku o leasing lub wniosku o ubezpieczenie.
 13. Jednostka Medyczna – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295), w szczególności przedsiębiorców, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą.
 14. Przedsiębiorca należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów prawa polskiego, a w szczególności w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) oraz  art. 43[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 15. Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Platformy.
 16. Towar - należy przez to rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 38) ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186), w szczególności narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, prezentowane w ramach Platformy przez Dostawce. Towary przeznaczone są dla Placówek Medycznych, które można nabyć za pośrednictwem Platformy;
 17. Umowa Sprzedaży - należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towaru zawieraną między Dostawcą a Placówką Medyczną za pośrednictwem Platformy, na określonych przez Dostawcę warunkach, udostępnionych w ramach Platformy;
 18. Umowa Leasingu – należy przez to rozumieć pisemną umowę leasingu Towaru zawieraną między Finansującym a Placówką Medyczną, w wyniku złożenia przez Placówkę Medyczną wniosku o leasing za pośrednictwem Platformy;
 19. Umowa Ubezpieczenia - należy przez to rozumieć umowę ubezpieczenia Towaru zawieraną między Finansującym a Placówką Medyczną, w wyniku złożenia przez Placówkę Medyczną wniosku o ubezpieczenie za pośrednictwem Platformy;
 20. Usługa – udostępniona przez Finansującego za pośrednictwem Platformy oferta zawarcia Umowy Leasingu lub Umowy Ubezpieczenia;
 21. Użytkownik - należy przez to rozumieć Placówkę Medyczną, Dostawcę lub Finansującego korzystającego z Platformy;
 22. Zamówienie - należy przez to rozumieć oświadczenie Placówki Medycznej określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, lub zawierające wniosek o leasing lub wniosek o ubezpieczenie, wyrażone za pośrednictwem Platformy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów z Dostawcą lub Umowy Leasingu/Ubezpieczenia z Finansującym (przedsiębiorcą leasingowym) na zasadach określonych w Platformie;
 23. Zintegrowany System – wykonana przez Operatora infrastruktura IT umożliwiająca połączenie Platformy z bazą Towarów Dostawcy lub Usług świadczonych przez Finansującego.

2.    W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej.

3.    Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu i zapoznania się z jego treścią.

§ 3

Rejestracja

 1. Użytkownik w celu skorzystania z Platformy zobligowany jest do dokonania rejestracji. Rejestracja umożliwia założenie Konta.
 2. Rejestracja Użytkownika może nastąpić tylko za pośrednictwem Platformy.
 3. Użytkownik wypełnia Formularz Rejestracji umieszczony na stronie www.medologic.com poprzez podanie wymaganych w nim danych.
 4. W celu rejestracji Użytkownik podaje następujące dane:
 1. nazwa firmy oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji,
 2. numer do celów ewidencji podatkowej i statystycznej,
 3. numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 4. adres do korespondencji,
 5. adres e-mail,
 6. numer telefonu,
 7. hasło wymagane do każdorazowego logowania się do Platformy.
 1. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik jest domyślnie uważany za Jednostkę Medyczną.
 2. Platforma nie posiada możliwości samodzielnej rejestracji Konta przez Dostawcę/Finansującego. Rejestracja Konta Dostawcy/Finansującego odbywa się za pośrednictwem Operatora, po uprzednim ustaleniu warunków współpracy z Operatorem/Finansującym, na podstawie odrębnych umów.
 3. Wypełnienie przez Dostawcę/Finansującego warunków, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, uprawnia Dostawcę/Finansującego do uzupełnienia Konta, utworzonego dla Dostawcy/Finansującego przez Operatora, o dane określone w § 3 ust. 4 Regulaminu oraz korzystania z funkcjonalności Zintegrowanego Systemu. 
 4. W przypadku Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, poza podaniem danych, w o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, podawane jest imię i nazwisko osoby fizycznej dokonującej rejestracji.
 5. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracji Użytkownik za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma od Operatora powiadomienie o zatwierdzeniu Konta.
 6. Operator zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Platformę po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracji.
 7. W razie utraty Hasła Użytkownik może wystąpić do Operatora o ponownie przysłanie hasła jednorazowego. Umożliwia ono zalogowanie się do Platformy, a następnie wprowadzenie przez Użytkownika Hasła docelowego.
 8. Poprzez kliknięcie odpowiedniego pola, Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Platformy. Rozpoczęcie i korzystanie z Platformy wymaga akceptacji Regulaminu.
 9. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu nie może korzystać z Platformy.
 10. Użytkownik wypełniając Formularz Rejestracji, a także korzystając z Platformy zobowiązany jest podawać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędnie wprowadzone dane w Formularzu Rejestracji oraz za błędne dane podane w Formularzu Zamówienia złożonym za pośrednictwem Platformy.
 11. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane Konta.
 12. Użytkownik akceptuje, iż Operator będzie posiadał wgląd do podawanych w Platformie przez Użytkownika danych i informacji.
 13. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagają dodatkowej weryfikacji, lub w przypadku powzięcia uzasadnionych obaw, co do bezpieczeństwa Konta lub Zamówień, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może:
 1. uzależnić korzystanie z Platformy od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności,
 2. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

Kontakt i weryfikacja mogą nastąpić również poprzez nawiązanie przez Operatora kontaktu z Użytkownikiem poza Platformą, w tym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego aktywnego Konta w Platformie. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji, iż Użytkownik jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Operator może je zawiesić do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Operator może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Użytkownika lub w inny sposób zakłóca działanie Platformy. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.
 2. O każdym nieautoryzowanym użyciu konta Użytkownik niezwłocznie powiadomi Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: info@medologic.com

§ 4

Platforma

 1. Operator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkownika z Platformy, zapisywane są przez serwer Operatora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Platformy na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Operator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Platformy.
 2. Korzystanie z Platformy jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet takiego jak komputer PC, laptop lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon, wyposażonego w system operacyjny:
 1. Windows 10 lub 3 wersje wstecz,
 2. Android 10 lub 3 wersje wstecz,
 3. iOS w wersji 13 lub 3 wersje wstecz,
 4. oraz jedną z następujących przeglądarek:
 5. Microsoft Edge w wersji 79.0.309.65 lub 3 wersje wstecz,
 6. Firefox w wersji 73.0.1 lub 3 wersje wstecz,
 7. Google Chrome w wersji 80.0.3987.122 lub 3 wersje wstecz
 8. Safari w wersji 13.0.1 lub 3 wersje wstecz
 1. Platforma jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 2. Platforma korzysta z geolokalizacji Użytkowników za pośrednictwem wtyczki GoogleMaps. Geolokalizacja ograniczona jest wyłącznie do oznaczenia miejscowości, z której Użytkownik korzysta z Platformy.
 3. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu
  w ramach korzystania z Platformy była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 4. Operator oświadcza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Platformy, ze względu na publiczny charakter sieci Internet, Użytkownicy powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Platformy, w szczególności inny wygląd Platformy (szata graficzna), niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy, bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Operatora do Użytkowników dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Operator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Platformy.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub łączu internetowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy.
 7. Pomimo, że Platforma pełni charakter bazy danych, to w Platformie będą udostępniane Towary Użytkowników, posiadających aktywne Konto. Dostępna baza danych podlega ochronie zgodnie z ustawą o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U.2019.2134).

§ 5

Zakres i charakter Usług

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik, aby mógł korzystać z Usług świadczonych przez Operatora musi posiadać aktywne Konto na Platformie.
 3. Serwis pełni w głównej mierze funkcję platformy, która umożliwia Dostawcy wystawianie i sprzedaż Towarów, a w przypadku Finansującego oferowanie świadczonych przez niego Usług. 
 4. Użytkownicy Platformy mogą wyszukiwać, przeglądać, porównywać Towary i składać Zamówienia za pośrednictwem Platformy.
 5. Dostawca może zamieścić przy opisie Towaru dodatkową informację o możliwości zawarcia przez Placówkę Medyczną Umowy Leasingu, Umowy Ubezpieczenia lub Umowy Serwisowej na Towar udostępniany za pośrednictwem Platformy.
 6. Umowy, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu, zawierane są pomiędzy Dostawcą/Finansującym a Placówką Medyczną za pośrednictwem Platformy, na zasadach i warunkach określonych przez Finansującego.
 7. Korzystanie z Platformy przez Użytkowników działających w charakterze Placówek Medycznych jest bezpłatne.
 8. Korzystanie z Platformy przez Dostawców/Finansujących jest odpłatne. Wysokość opłat za Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Dostawców/Finansujących, określa odrębna umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Dostawcą/Finansującym.

§ 6

Zamówienia

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie jeśli zalogował się do swojego Konta w Platformie, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga wybrania Towaru/Usługi w Platformie oraz postępowania zgodnie z instrukcjami podanymi w Platformie.
 3. Operator nie gwarantuje stałej dostępności Towarów/Usług oferowanych w Platformie i nie ponosi z tytułu ich braku jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika.
 4. Operator nie ponosi wobec Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności mogące zaistnieć między wizualizacją promowanych Towarów w Platformie a Towarami rzeczywistymi, w szczególności ale nie wyłącznie w zakresie kolorystyki, wymiarów, funkcjonalności oraz stałości ceny Towarów.
 5. Ceny Towarów podane w Platformie są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
 6. Operator nie ponosi wobec Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Platformy, w tym za obsługę Użytkownika w ramach zawieranych przez Użytkownika transakcji zakupu Towarów lub zawierania Umów Leasingowych/Ubezpieczeniowych.

§ 7

Proces zawarcia Umowy Sprzedaży/Umowy Leasingu/Ubezpieczenia

 1. Informacje o Towarach zamieszczone na łamach Platformy stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży/Leasingu/Ubezpieczenia należy zalogować się do swojego Konta w Platformie, a następnie dokonać wyboru Towaru/Usługi oraz dodać produkty do Koszyka potwierdzając Zamówienie przyciskiem „zamawiam” lub wypełnić Formularz Zamówienia dostępny w Platformie.
 3. W trakcie składania Zamówienia, Użytkownik do momentu potwierdzenia woli zakupu przyciskiem “przejdź do realizacji zamówienia” ma możliwość modyfikacji danych dotyczących zamawianych Towarów.
 4. Po wypełnieniu przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól zostanie  wyświetlone w podsumowaniu Zamówienia:
 1. przedmiot Zamówienia,
 2. cena jednostkowa i sumaryczna zamówionych Towarów wraz z kosztami dostawy,
 3. wybrana metoda płatności,
 4. wybrana metoda dostawy,
 5. czas dostarczenia.
 1. Wybranie przez Użytkownika Usługi oferowanej w ramach Platformy przez Finansującego, powoduje zainicjowanie procedury złożenia wniosku o leasing lub ubezpieczenie i przekazanie Użytkownika w ramach Zintegrowanego Systemu do Finansującego, celem zawarcia Umowy Leasingu/Ubezpieczenia na warunkach określonych przez Finansującego.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik na swoją skrzynkę pocztową dostaje wiadomość e-mail, która zawiera ostateczne potwierdzenie zamówionych Towarów. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Operatora. Umowa Leasingu/Ubezpieczenia zawierania jest zgodnie z warunkami określonymi w Platformie przez Finansującego.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz innych warunków  Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8

Dostawa

 1. Dostawa zamówionych Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku, pod adres wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem Dostawcy.
 3. Zamówienia zawierające Towary od więcej niż jednego Dostawcy będą wysyłane w kilku osobnych przesyłkach.
 4. Koszty dostawy są uzależnione od wagi i rozmiaru zamówionego Towaru/Towarów i są  widoczne w podsumowaniu Zamówienia oraz w Koszyku, a także w wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie Zamówienia.
 5. Każdy Towar ma w opisie podany termin wysyłki. Jest to orientacyjny czas, który jest potrzebny do przekazanie zamówienia Dostawcy i skompletowanie zamówienia przez Dostawcę w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Użytkownika.
 6. Termin wysyłki liczony jest od dnia dokonania płatności przez Użytkownika za zamówiony Towar. Za dzień płatności rozumie się dzień uznania rachunku bankowego podanego przy składaniu Zamówienia.
 7. Do podanego w niniejszym Regulaminie terminu realizacji zamówienia należy doliczyć czas, który przeznaczony jest na dostarczenie przesyłki przez Dostawcę.
 8. Operator zastrzega, iż termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Operatora. W takim przypadku Operator poinformuje Użytkownika o nowym terminie realizacji zamówienia w drodze wiadomości e-mail na podany w Koncie adres poczty elektronicznej. 
 9. W razie przesłania Towaru przez Dostawcę za pośrednictwem przewoźnika Użytkownik obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Użytkownik jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 9

Ceny i metody płatności

 1. Ceny są podawane w Platformie w walucie polskiej.
 2. Ceny prezentowane są w postaci cen brutto i zawierają należny podatek VAT.
 3. Użytkownik za zamówiony Towar dokonuje płatności na konto z góry, wybierając jeden  spośród następujących rodzajów płatności: płatność elektroniczna w formie przelewu, płatność BLIK lub płatność kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu PayU.
 4. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu PayU. Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Użytkownika z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej, a w przypadku płatności BLIK warunkiem koniecznym jest również dostęp do aplikacji mobilnej, której wydawcą jest bank, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy.
 5. Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu PayU, jest możliwa wówczas, gdy Użytkownik posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu PayU.
 6. Dostawca dostarcza Użytkownikowi Fakturę za zakup Towarów po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Użytkownika w terminie 7 dni roboczych.
 7. Dostarczenie Faktury Użytkownikowi następuje w formie elektronicznej lub korespondencyjnie na adres wskazany przez Użytkownika.

§ 10

Gwarancja i reklamacja

 1. W opisie Towaru prezentowanego w Platformie zawierana jest informacja, czy Towar objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w Dokumencie Gwarancyjnym wystawionym przez gwaranta i dołączonym do Towaru. Operator nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Zamówieniem, niekompletności Towaru lub innych zastrzeżeń związanych z realizacją dostawy, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. W przypadkach wskazanych w § 10 ust. 2 Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym Operatora na adres e-mail info@medologic.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, dane kontaktowe oraz ewentualną dokumentację fotograficzną. Operator przekazuje reklamację do Dostawcy celem jej rozpoznania.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje przez Dostawcę nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej przekazania przez Operatora. O wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę, Operator poinformuje Użytkownika w drodze wiadomości e-mail przesłany na adres poczty elektronicznej wskazany w Koncie.  
 5. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi wobec Użytkownika zostaje wyłączona.

§ 11

Ogólne obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, a także z poszanowaniem praw Operatora i osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do nie umieszczania w Platformie treści, w tym materiałów, filmów video, zdjęć o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Operatora i osób trzecich.
 3. Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Platformy. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: info@medologic.com

§ 12

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik korzysta z Platformy dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wobec czego odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Platformy, w szczególności brak jego funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.
 2. Operator nie gwarantuje, że Platforma będzie wolna od błędów, oraz że będzie działała bez zakłóceń, tym samym Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w dostępie do Usługi, powstałe nie z jego winy, w tym za przypadki naruszeń lub utraty danych w procesie przetwarzania danych, za wady systemu zabezpieczeń lub za niepożądane skutki działania wirusów lub innego typu złośliwego oprogramowania podczas korzystania z Platformy.  
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych i informacji.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Platformy.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz Hasła przez osoby trzecie, które mogą polegać na realizacji dyspozycji złożonych w Platformie lub poprzez Platformę przez osobę nieuprawnioną.
 6. Odpowiedzialność Operatora w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Operator ponosi ewentualną odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.

§ 13

Newsletter

 1. Usługa subskrypcji newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Platformę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie i opcjonalnie wyrażą na to zgodę.
 2. Subskrypcję newslettera zamawia się poprzez odpowiedni formularz dostępny w Platformie, podając swój adres e-mail potwierdzając przyciskiem „zamawiam”.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku „zamawiam”, pomiędzy Użytkownikiem a Platformą zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres info@medologic.com lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanymi środkami komunikacji elektronicznej jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.

§ 15
Prawa własności intelektualnej

 1. Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Platformy i jego poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Platformy w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Operatora.
 2. Wskazuje się w szczególności, iż:
 1. ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Platformy oraz jego interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana na urządzeniu Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Platformy,
 2. ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Platformy, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Platformy.
 1. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Platformy Operator udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, takie uprawnienie licencyjne jest udzielane wyłącznie w zakresie własnego użytku dozwolonego i nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Platformy w innych celach niż wynikających z Regulaminu.

§ 16

Postępowanie reklamacyjne w zakresie funkcjonowania Platformy

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Platformy należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@medologic.com
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w każdym przypadku model urządzenia, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Platformy.
 1. Prawidłowo
 1. zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 15

Przetwarzanie Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Prywatności dostępne są pod adresem www.medologic.com

§ 16

Zmiana Regulaminu

1.    Operator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje w komunikacie wyświetlanym w Platformie, na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres info@medologic.com. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama usunięciem Konta z Platformy.

2.    Jeżeli Użytkownik przed upływem terminu wskazanego powyżej nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

3.    Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na Zamówienia złożone przed dokonaniem zmiany oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na rzecz osób trzecich bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem, zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.