Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES 

Przedmiotowy dokument (dalej jako „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Medologic Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, adres Jasionka 954E, 36 – 002 Jasionka wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000811654, posiadającą NIP: 5170402958, o kapitale zakładowym 5 000 zł(dalej jako „Administrator”) danych osobowych osób korzystających z platformy dostępnej na stronie internetowej: www.medologic.com (dalej jako: Platforma).

Polityka zostaje udostępniona w celu zapewnienia osobom, których Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak najszerszej informacji o zakresie przetwarzanych danych, sposobach i zasadach przetwarzania danych oraz o prawach tych osób. Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony Danych Osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 1. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. Przeglądarka - program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari). 
 2. Cookies - pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania z Platformy.
 3. Państwo trzecie - państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 4. Dane Osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Profilowanie - każda forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, która polega na wykorzystaniu Danych Osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 6. Usługi - usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Platformy na rzecz Użytkowników.
 7. Przetwarzanie - każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Wyrażenie niezdefiniowane powyżej, a użyte w treści Polityki Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy Medologic Sp. z o.o. dostępnym pod adresem www.medologic.com

 1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

  

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych Osobowych w związku z korzystaniem z Platformy oraz Usług świadczonych przez Administratora, dostępnych dla Użytkowników, za pośrednictwem Platformy szczegółowo opisanym poniżej.

 1. PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA  DANYCH W SERWISIE

 1. Użytkownicy mogą przesyłać Administratorowi Dane Osobowe podczas korzystania z Platformy, wypełniania formularzy dostępnych na Platformie (umożliwiających m.in rejestrację, składanie zamówień, zapisanie się na newsletter), a także za pośrednictwem jakiejkolwiek wymiany informacji z Administratorem drogą telefoniczną, mailową lub w dowolny inny sposób, jak również podczas zgłaszania problemów dotyczących  Platformy. Ponadto Administrator może uzyskiwać Dane Osobowe m.in. od partnerów biznesowych.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
 1. wykonania praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a  Administratorem umowy lub dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) jak również przekazywania Użytkownikowi informacji i zamawianych przez niego Usługach, co jest niezbędne do wykonania wzajemnych zobowiązań umownych oraz w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z zawieranymi umowami  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO)  - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu terminów dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
 2. umożliwienia Użytkownikowi personalizacji jego profilu na Platformie, wówczas przetwarzanie danych w ten sposób odbywa się za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) do czasu cofnięcia przez niego zgody;
 3. w celach analitycznych i statystycznych, w tym do badania satysfakcji Użytkowników (przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadniony prawnie interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na ich przetwarzanie w celu wykonania umowy) – gdy Administrator utraci tą podstawę, Dane Osobowe zostaną zanonimizowane;
 4. umożliwienia Użytkownikowi przekazywania i wymiany informacji, co wiąże się z wykonaniem wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartej pomiędzy Użytkownikiem a  Administratorem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
 5. zapewnienia realizacji przez Administratora Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności regulaminem Platformy oraz niniejszą Polityką co jest niezbędne do realizacji wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz wykonywania i obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych Osobowych będzie realizowane  przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku obrony i wykonywania roszczeń wynikających z umowy przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika,
 6. przekazywania Użytkownikowi (w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami) materiałów marketingowych oraz informacji, instrukcji i wskazówek niezbędnych dla usprawnienia realizacji Usług, a także aktualności na temat nowych towarów udostępnionych na Platformie - przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika następuje wówczas za jego zgodą (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) i/lub w uzasadnionym interesie Administratora jakim jest doskonalenie świadczonych Usług oraz marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)  przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika, zaś w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu;
 7. zarządzania Platformą oraz w celu rozwiązywania problemów związanych z korzystaniem z Platformy - podstawę przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika stanowi wówczas uzasadniony interes Administratora jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonej Usługi jak również doskonalenie dostępnych w ramach Platformy funkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
 8. doskonalenia Platformy oraz świadczonych Usług, jak również w celu zapewnienia, że ich treść będzie przekazywana Użytkownikowi w odpowiedni sposób, w szczególności z uwzględnieniem urządzeń przy pomocy, których Użytkownik korzystania z Platformy, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); Dane Osobowe są wówczas przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
 9. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z interaktywnych funkcji Usługi, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),  oraz w niektórych sytuacjach będzie lub może odbywać się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji, zaś w przypadku zgody do czasu jej cofnięcia;
 10. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usług dostępnych na Platformie, co jest niezbędne do wykonywania wzajemnych zobowiązań umownych, sporządzania, wykonywania lub obrony roszczeń wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),  jak również  prowadzone jest w uzasadnionym interesie Administratora  (w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; w przypadku realizacji obowiązków ustawowych przez Administratora przetwarzanie Danych Osobowych będzie realizowane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora; w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu złożenia uzasadnionego sprzeciwu przez Użytkownika;
 11. wykonania innych ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
 12. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód (art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) dane będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych/usługach świadczonych przez Administratora), również na podstawie osobnych zgód wyrażonych za pomocą wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej – do czasu cofnięcia zgody.

Po upływie okresu przetwarzania, Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.

 1. Administrator będzie przetwarzał następujące Dane Osobowe Użytkownika:
 1. przekazywane przez Użytkownika w celu rejestracji Konta:
 1. nazwa firmy;
 2. imię i nazwisko (m.in. osoby uprawnionej do reprezentacji);
 3. numer do celów ewidencji podatkowej i statystycznej;
 4. numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 5. adres do korespondencji;
 6. adres e-mail;
 7. numer telefonu;
 8. hasło wymagane do każdorazowego logowania się do Platformy;
 9. numer prawa wykonywania zawodu;
 1. adres dostawy (w przypadku gdy jest inny niż wskazany podczas rejestracji Konta);
 2. zapisy dotyczące wszelkiego rodzaju korespondencji w ramach funkcjonalności Platformy;
 3. informacje dotyczące księgowości lub transakcji finansowych, w tym przeprowadzanych za pośrednictwem Platformy lub w jakikolwiek inny sposób (dane dotyczące karty płatniczej oraz dane rachunku bankowego Użytkownika);
 4. zapisy dotyczące wszystkich dokonanych transakcji w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług oferowanych w ramach Platformy;
 1. W odniesieniu do Danych Osobowych dotyczących odwiedzin Użytkownika na Platformie Administrator może (w sytuacji gdy jest to wymagane i uzyskał w tym celu zgodę Użytkownika) pozyskiwać dane dotyczące urządzeń oraz sieci wykorzystywanych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Usług i oferty handlowej zamieszczonej na Platformie. Dane te mogą obejmować: adres IP Użytkownika, dane dotyczące logowania, rodzaju i wersji przeglądarki internetowej, rodzajów i wersji wtyczek wykorzystywanych przez przeglądarki internetowe, systemu operacyjnego oraz platformy, identyfikatora reklamowego, informacji na temat odwiedzin, w tym adresu URL witryny, na której kliknięty został link prowadzący do Platformy, poszukiwanych lub przeglądanych produktów, błędów pobierania danych, czasu odwiedzin na określonych stronach, interakcji z innymi stronami. Dane te pozyskiwane są przez Administratora, który pozyskuje te dane w szczególności za pośrednictwem plików Cookies.
 2. Administrator pozyskuje również informacje dotyczące aktywności Użytkownika Platformie. Dane te mogą być wykorzystywane dla celów statystycznych oraz w celu dopasowania funkcjonalności Platformy.
 3. Podanie Danych Osobowych, o których mowa w ust. 3. jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usług przez Administratora w ramach Platformy lub do zawarcia umów z Administratorem. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Platformy oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi lub zawarciem Umów na stronie Platformy.
 4. W związku z realizacją Usług, Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym odbiorcom:,
 1. Dostawcom;
 2. w przypadku Użytkownika, który korzysta ze sposobu dostawy Towaru przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne w celu realizacji zamówienia i dokonania dostawy zamówionego towaru;
 3. partnerom biznesowym Administratora;
 4. usługodawcom Administratora (w szczególności w zakresie technicznym, usług hostingowych,  narzędzi analitycznych, płatności, usług księgowych);
 5. osobom współpracującym z Administratorem w ramach Platformy, na podstawie wydanych upoważnień;
 6. organom państwowym, prokuraturze, policji (wtedy gdy jest to wymagane przepisami prawa).
 1. Administrator informuje, że przekazywanie Danych Osobowych zewnętrznym odbiorcom będzie odbywało się wówczas gdy:
 1. jest to konieczne do korzystania z usług podmiotu zewnętrznego;
 2. jest to konieczne do umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi;
 3. jest to konieczne do prawidłowej realizacji Usługi;
 4. jest to konieczne do prawidłowej realizacji i dostawy Towarów;
 5. jest to konieczne do celów analitycznych i statystycznych, w tym także do optymalizacji Platformy;
 6. wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 7. jest to konieczne do obrony roszczeń lub praw Administratora, w tym w związku z toczącym się procesem;
 8. nastąpiła okoliczność stanowiąca zagrożenie życia, zdrowia, mienia lub bezpieczeństwa. 
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może opracowywać dowolne kombinacje informacji dotyczących Użytkownika, w tym jego Danych Osobowych i danych uzyskiwanych przy wykorzystaniu plików Cookie, które mogą również być przesyłane partnerom biznesowym Administratora lub  mogą być uzyskiwane od nich. Administrator może wykorzystywać te informacje i ich kombinacje w celach określonych w niniejszej Polityce.
 2. Mając na uwadze zakres działalności Administratora, może zdarzyć się, że usługodawcy Administratora np. w zakresie obsługi serwerów, hostingu, software, narzędzi analitycznych, będą zlokalizowani na terenie Państwa trzeciego, wówczas Dane Osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy – w takim przypadku wszystkie transfery Danych Osobowych danych dokonywane będą w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską i zapewniające odpowiedni poziom zabezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i jeżeli jest to wymagane, po uzyskaniu zgody Użytkownika, Administrator może wykorzystywać informacje przekazywane przez Użytkownika w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. przesyłania informacji na temat nowych Towarów lub innych wiadomości, które zdaniem Administratora mogą być interesujące dla Użytkownika lub przesyłania reklam skierowanych do konkretnego Użytkownika). 
 4. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: Użytkownik może w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę  poprzez wysłanie prośby na adres info@medologic.com

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na poprzez weryfikację historii przeglądanych przez Użytkownika Towarów dostępnych na Platformie. Z kolei konsekwencją takiego przetwarzania Danych Osobowych będzie dostarczanie Użytkownikom zawartości merytorycznej związanej z użytkowaniem Platformy oraz dostosowywanie tych zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto profilowanie jest przeprowadzane dla osiągnięcia wymienionych celów opisanych w punkcie III Polityki.

V.  NEWSLETTER

 1. Do wysyłki newslettera wykorzystywany jest podany przez Użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj potwierdzenie Użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, dobrowolnej zgody na otrzymywanie newslettera.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli na adres info@medologic.com lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1.   Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Danych Osobowych:

 1. prawo dostępu do treści Danych Osobowych (m.in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);
 2. prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Danych Osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego Użytkownikowi przysługuje możliwość usunięcia Konta na Platformie (nie jest to jednak równoznaczne z usunięciem Danych Osobowych);
 4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie  Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;
 2. prawo do przenoszenia Danych Osobowych.

2.    W celu realizacji swoich uprawnień Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w pkt. VIII: „Dane Kontaktowe”.

VII.  PLIKI COOKIES

 1. Administrator w ramach Platformy stosuje pliki Cookies:
 2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników z Platformy w następujących celach:
 1. identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych na Platformie i pokazywania, że są zalogowani;
 2. zapamiętywania Towarów dodanych do Koszyka w celu złożenia Formularza Zamówienia;
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania na Platformie;
 4. dostosowywania oferty handlowej do indywidualnych preferencji Użytkownika;
 5. optymalizacji korzystania z Platformy;
 6. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Platformy oraz badania potrzeb Użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 1. W ramach Platformy stosowane są następujące rodzaje cookies: cookies niezbędne, cookies funkcjonalne, cookies analityczne i poprawiające wydajność, cookies reklamowe i do targetowania.
 2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Istnieje możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Platformy (np. niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez Formularz zamówienia).
 3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Platformę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
 1. w przeglądarce Chrome
 2. w przeglądarce Firefox  
 3. w przeglądarce Internet Explorer 
 4. w przeglądarce Opera 
 5. w przeglądarce Safari 
 1. Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane wyłącznie do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Platformy. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Platformę. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:

  1. zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;
  2. aktualizacja oprogramowania poprzez częste aktualizacje;
  3. dostęp do indywidualnego konta na Platformie jedynie po zalogowaniu się loginem
   i hasłem; hasła są niejawne i są zapisane w bazie, jako tzw. hashe;
  4. szyfrowanie Danych Osobowych w bazie;
  5. certyfikat SSL.

IX. DANE KONTAKTOWE

W przypadku wszelkich pytań, wniosków i próśb dotyczących Twoich Danych Osobowych lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia możesz skontaktować się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form:


e-mail: info@medologic.com

 

X.  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania Danych Osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Administrator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych.