Deklaracja dostępności

Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała pozytywny wpływ na zasady horyzontalne w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Powstałe w wyniku realizacji projektu produkty (raporty, materiały informacyjno-promocyjne) oraz działania projektowe obejmują działania w zakresie budowy narzędzia ICT, jak i sama platforma będą zaprojektowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania i będą dostępne w standardzie cyfrowym dla wszystkich użytkowników bez względu na ich sprawność.
Wszystkie informacje będą czytelne.
Platforma internetowa będzie zaprojektowane aby speniać standard cyfrowy i zapisy WCAG 2.1.
System informatyczny zaś prosty i intuicyjny w użytkowaniu.
Informacje o produktach powstałych w wyniku realizacji projektu będą upowszechniane za pomocą różnorodnych nośników i w różnych kanałach informacyjnych: w formie cyfrowej, drukowanej, w formie nagrań.
Realizacja projektu w żaden sposób nie ogranicza równego dostępu do zasobów (produktów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną czy inny czynnik, który może być podstawą do zachowań dyskryminujących.